Nová legislativa ve školství - přináší s sebou nový trend
v péči o mimořádně nadané žáky?
 Jitka Fořtíková

        V období velkých porevolučních změn v našem státě začala pomalu ale jistě také klíčit i nová reforma našeho „rakousko-uherského" školského systému vzdělávání. V přizpůsobování práce s dětmi novým moderním trendům pedagogiky, začalo také docházet k individualizaci vzdělávací práce se žáky, která s sebou nese i zohledňování specifických skupin žáků, kteří ve vzdělávání díky svým speciálním nárokům vyžadují speciální zřetel učitele. Těmto žákům se, jak je dnes již dobře známo, říká žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi tuto skupinu žáků se rekrutuje také skupina žáků s mimořádným nadáním.

       V tomto duchu hovoří i nový školský zákon č. 561/2004sb., který přínáší některé zásadní změny ve vzdělávání těchto žáků. Než se ale blíže zastavím u úprav vzdělávání, které s sebou tento školský zákon a jeho návazné předpisy přinášejí, dovolte mi na úvod malou meditaci nad jeho důsledky a především možnostmi, které vytváří tento předpis pro nadané žáky.


Další texty:

Informace MŠMT ke vzdělávání nadaných žáků (Informace_pro_skoly.pdf)
Příprava a průběh diagnostického dne (Diagnosticky_den.pdf)
© 2024 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz