Nabídka diagnosticko-poradenských služeb

 1. Diagnostika předškolních a školních dětí (2,5 - 10 let) včetně poradenství** - obsahuje individuálně administrovaný psychologický test verbální či nonverbální povahy, který měří úroveň mentálního vývoje dítěte. Určuje pásmo inteligence, zaznamenává i další aspekty psychického vývoje (pracovní tempo, paměťové schopnosti, všeobecný rozhled, schopnost koncentrace pozornosti apod.) Celkový odhadovaný čas testování: cca 50 - 70 minut. Dalších cca 15 minut je věnováno rozboru výsledků s psychologem. Výstup obsahuje i stručné písemné osvědčení z vyšetření v podobě tabulky. Cena: 2.200,-Kč*. 
 2. Pedagogický test rozumových schopností (9 - 17 let) obsahuje písemnou (resp. elektronickou) formu zkoušky, která specifikuje úroveň schopností, které škola rozvíjí a očekává jejich pozitivní výsledky (verbální schopnosti, numerické myšlení a schopnost názorného uvažování, které je základem úspěchu v technických předmětech). Výstupy z testu korelují s testy obecných studijních předpokladů. Součástí této diagnostiky je také zjištění úrovně koncentrace pozornosti, přírodovědné, technické, či humanitní zaměření. Celkový odhadovaný čas testování: cca 90 - 120 minut. Cena: 1.700,-Kč*.
 3. Poradenství k výběru školy (od 10 let) - se skládá z rozhovoru s rodičem, studentem a u starších i z dotazníku zájmových voleb studenta. V rámci tohoto vyšetření je možné lépe určit, na jaký obor studia či budoucí povolání se student dobře hodí, neboť kloubí zmapování předpokladů pro daný obor s preferencemi založenými na zájmech a oblíbených činnostech dítěte. Celkový čas testování: cca 70 minut. Cena: 1700,-Kč*. Kombinace bodů 2. a 3. je za 2.600,-Kč
 4. Konzultace s odborníkem - mimo vypsané diagnostické testy, kterých se může dítě účastnit, je dále možné konzultovat s pracovníky Centra nadání různé oblasti rozvoje nadání u dětí, problematiku výběru školy nebo hlubší interpretaci výsledků zjištěných předchozím testováním. Možná máte v ruce vyjádření z poradenského zařízení a nevíte, jak jej využít, jak volit postup v komunikaci se školou nebo jak řešit zjištěné vzdělávací obtíže vašeho potomka. Přijďte s námi konzultovat tyto záležitosti. Základní časový rámec pro konzultaci je 50 minut, po dohodě můžeme čas prodloužit (zdvojnásobit). Konzultace probíhají s odbornými pracovníky Centra (specializovaní pedagogové, psychologové), kteří se aktivně podílejí na diagnostice a poradenských aktivitách pro nadané děti. V poznámce   můžete uvést, že máte primárně zájem o konzultaci s psychologem či pedagogem a specifikovat blíže oblast vašeho problému. Budeme se tak moci lépe připravit na konzultaci s vámi. Ke konzultaci není vhodná přítomnost dítěte. Cena: 1.500,-Kč*. 
 5. Test školní zralosti - skládá se ze 40 minutové práce s dítětem + konzultace s rodiči. Výstupem je doporučení, či nedoporučení k nástupu do ZŠ, případně rady ohledně náprav (obvykle držení tužky, logopedie, schopnost soustředit se na práci ...). Cena: 2.200,-Kč*. 
 6. Návazná terapie s dětmi a rodiči - při psychodiagnostickém vyšetření může nastat potřeba  dítětem návazně pracovat a ošetřit některé osobnostní nebo vzdělávací obtíže. Nabízíme s naší zkušenou psycholožkou Mgr. Lindou Kolenatou terapie dětí, resp. rodinné terapie, v trvání 60 min. U dětí pracujeme terapií hrou, zejm. používáme terapeutické pískoviště s figurkami a jiným materiálem ke tvoření příběhů, event. kreslení, modelování, aj...Umíme pracovat zejména s: 
  1) školními obtížemi - adaptace v MŠ, ZŠ, vztahy v kolektivu, šikana
  2) emoční nevyrovnaností - úzkost, strach, agresivita, depresivní stavy
  3) výchovnými otázkami - nastavování hranic, motivace, tresty a odměny, výchovné styly
  4) poradenstvím pro rodiče dětí s ADHD, otázky krádeží a lhaní
  5) psychosomatickými obtížemi - bolesti bříška a hlavy, zvracení, event. další dle situace, např, obtíže s usínáním, zlozvyky, apod. Cena: 800,-Kč/60 minut*. 
 7. Kombinace Diagnostiky předškolních a školních dětí, Testu školní zralosti, popř. konzultace s odborníkem pro potřeby programu OG, PORG, Lvíčat, Compas a obdobných. Cílem je zjistit vhodnost programu pro dané dítě. Odhadovaný čas 80 - 120 minut. Cena 2.700,-Kč
 8. Diagnostika v angličtině - + 1000,-Kč k ceně diagnotiky nebo konzultace, nutnost domluvit se předem ...
 9. Služby v oblasti diagnostiky propojené se vzděláváním

a) Uchování výsledků po dobu cca 2 let pro potřeby další rozvojové práce s dítětem v Centru nadání.

b) Předání výsledků testování dalším institucím, cena se liší dle toho, zda jde o předem nahlášený požadavek nebo až dodatečný.

c) Vytvoření vzdělávacího plánu - společných aktivit vedoucích k vytčenému cíli (vysněná ZŠ, SŠ, VŠ)

 

10. Pedagogická diagnostika předškoláků a mladších školáků (4-7 let)

Jde o 4 lekce v malé skupině předškoláků/mladších školáků + následná konzultace. Primárně vhodné pro děti a jejich rodiče mířící na náročnější typ škol (PORG, Curie, Compass, Lvíčata ...). Výstupem bude posouzení výběru takové školy pro dítě, popř. i stanovení přípravných aktivit před nástupem na danou školu nebo krátce po nástupu.  Cena 3.900,-Kč

 

*Ceníky služeb jsou aktualizované k datu 1. 9. 2023. Písemná zpráva (při variantě s konzultací) slouží rodičům pouze k rekapitulaci slyšeného a rozhodně plně nenahrazuje závěry z vyšetření, které jsou rodičům po vyšetření sděleny poradenským pracovníkem. Zpráva neslouží ani jako ekvivalent zprávy z PPP a nemá přímou návaznost na vzdělávací opatření ve školním zařízení. Pro závazné doporučení pro pedagogy ve škole nebo vedení školy, jak je vhodné dítě vzdělávat, je třeba získat vyjádření z PPP. Cílem diagnostického vyšetření v Centru nadání je především objektivní posouzení míry rozumových schopností a jak je možné je dále rozvíjet. Školní zralost, poruchy učení a ADHD, sociální dovednosti, úroveň grafomotoriky mohou vyjít při vyšetření najevo, ale nejsou cílem vyšetření v Centru nadání.

** Při poradenském rozhovoru psychologa s rodiči dítěte se je možné dále ptát na otázky související s výběrem školy pro potomka nebo směr další studijní či profesní dráhy či na otázky související s adekvátními výchovnými postupy. V případě, že se rodiče rozhodnou absolvovat test s dítětem 2,5 - 3,5 roku a nebude v rámci vyšetření spolupracovat nebo pokud z jakéhokoliv jiného důvodu nebude možné celý diagnostický proces souhrnně vyhodnotit, testování dítěte se přeruší a automaticky se vyšetření změní v konzultaci, která bude rodičům účtována částkou 1.500,-Kč / 1 dítě.

© 2024 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz