Nabídka diagnosticko-poradenských služeb

  1. Diagnostika předškolních a školních dětí (2,5 - 10 let) včetně poradenství** - obsahuje individuálně administrovaný psychologický test verbální či nonverbální povahy, který měří úroveň mentálního vývoje dítěte. Určuje pásmo inteligence, zaznamenává i další aspekty psychického vývoje (pracovní tempo, paměťové schopnosti, všeobecný rozhled, schopnost koncentrace pozornosti apod.) Celkový odhadovaný čas testování: cca 60 - 70 minut. Dalších 15-30 minut je věnováno podrobnému rozboru výsledků s psychologem a doporučenými vhodnými postupy pro rozvoj dítěte pracovníkem Centra nadání. Výstup obsahuje i stručné písemné osvědčení z vyšetření v podobě tabulky. Cena: 1190,-Kč*. 
  2. Pedagogický test rozumových schopností (8 - 17 let) obsahuje písemnou (resp. elektronickou) formu zkoušky, která specifikuje úroveň schopností, které škola rozvíjí a očekává jejich pozitivní výsledky (verbální schopnosti, numerické myšlení a schopnost názorného uvažování, které je základem úspěchu v technických předmětech). Výstupy z testu korelují s testy obecných studijních předpokladů. Součástí této diagnostiky je také zjištění úrovně koncentrace pozornosti, přírodovědné, technické, či humanitní zaměření. Celkový odhadovaný čas testování: cca 120 minut. Cena: 790,-Kč*.
  3. Diagnostika volby povolání, poradenství k výběru školy (od 13 let) - se skládá z rozhovoru s rodičem, studentem a dotazníku zájmových voleb studenta. V rámci tohoto vyšetření je možné lépe určit, na jaký obor studia či budoucí povolání se student dobře hodí, neboť kloubí zmapování předpokladů pro daný obor s preferencemi založenými na zájmech a oblíbených činnostech testovaného. Celkový čas testování: cca 70 minut. Cena: 690,-Kč*. Kombinace bodů 2. a 3. je za 1.190,-Kč
  4. Orientační test intelektu od 7 let včetně konzultace k rozvoji schopností - jde o screeningový kognitivní test typu tužka-papír, přináší základní informaci o intelektové kapacitě dítěte a doporučení pro jeho vhodný další rozvoj. Test je individuálně i skupinově administrovatelný, orientační doba trvání testu je 30 minut, doba konzultace 20 - 30 minut. Je určen dětem od 7 let výše, vhodný pro děti, které jsou schopny pracovat samostatně. Cena: 600,-Kč*. 
  5. Konzultace s odborníkem - mimo vypsané diagnostické testy, kterých se může dítě účastnit, je dále možné konzultovat s pracovníky Centra nadání různé oblasti rozvoje nadání u dětí, problematiku výběru školy nebo hlubší interpretaci výsledků zjištěných předchozím testováním. Možná máte v ruce vyjádření z poradenského zařízení a nevíte, jak jej využít, jak volit postup v komunikaci se školou nebo jak řešit zjištěné vzdělávací obtíže vašeho potomka. Přijďte s námi konzultovat tyto záležitosti. Základní časový rámec pro konzultaci je 50 minut, po dohodě můžeme čas prodloužit (zdvojnásobit). Konzultace probíhají s odbornými pracovníky Centra (specializovaní pedagogové, psychologové), kteří se aktivně podílejí na diagnostice a poradenských aktivitách pro nadané děti. V poznámce   můžete uvést, že máte primárně zájem o konzultaci s psychologem či pedagogem a specifikovat blíže oblast vašeho problému. Budeme se tak moci lépe připravit na konzultaci s vámi. Ke konzultaci není vhodná přítomnost dítěte. Cena: 600 - 700,-Kč*. 
  6. Test školní zralosti - skládá se ze 40 minutové práce s dítětem + konzultace s rodiči. Výstupem je doporučení, či nedoporučení k nástupu do ZŠ, případně rady ohledně náprav (obvykle držení tužky, logopedie, schopnost soustředit se na práci ...).

*Ceníky služeb jsou aktualizované k datu 10. 3. 2015. Varianta bez poradenství je zpoplatněna částkou 990,-Kč a obsahuje individuání pschologické vyšetření, stručnou interpretaci výsledků testu psychologem a souhrnné písemné osvědčení v podobě tabulky s hlavními závěry z vyšetření. Tato zpráva slouží rodičům pouze k rekapitulaci slyšeného a rozhodně plně nenahrazuje závěry z vyšetření, které jsou rodičům po vyšetření sděleny poradenským pracovníkem. Zpráva neslouží ani jako ekvivalent zprávy z PPP a nemá přímou návaznost na vzdělávací opatření ve školním zařízení. Pro závazné doporučení pro pedagogy ve škole nebo vedení školy, jak je vhodné dítě vzdělávat, je třeba získat vyjádření z PPP. Cílem diagnostického vyšetření v Centru nadání je především objektivní posouzení míry rozumových schopností a jak je možné je dále rozvíjet. Školní zralost, poruchy učení a ADHD, sociální dovednosti, úroveň grafomotoriky mohou vyjít při vyšetření najevo, ale nejsou cílem vyšetření v Centru nadání.

** Při poradenském rozhovoru psychologa s rodiči dítěte se je možné dále ptát na otázky související s výběrem školy pro potomka nebo směr další studijní či profesní dráhy či na otázky související s adekvátními výchovnými postupy. Konzultace v rámci individuální diagnostiky bez poradenství převyšující 10 minut může být zpoplatněna částkou 200,-Kč a bude tedy automaticky vnímána jako typ individuální diagnostiky s poradenstvím. Pokud rodiče nemají zájem o písemnou zprávu z vyšetření a uvedou tento fakt ještě před testováním, bude jim ze zaplacené částky vráceno 100,-Kč. V případě, že se rodiče rozhodnou absolvovat test s dítětem 2,5 - 3,5 roku a nebude v rámci vyšetření spolupracovat nebo pokud z jakéhokoliv jiného důvodu nebude možné celý diagnostický proces souhrnně vyhodnotit. Testování dítěte se přeruší a automaticky se vyšetření změní v konzultaci, která bude rodičům účtována částkou 600,-Kč / 1 dítě.

© 2018 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz